งานวิ่ง ทั้งหมด

You're Special Run

ประเภทของกิจกรรม: วิ่งแบบสะสมระยะ

วันเปิดรับสมัคร: วันนี้ – 5 ตุลาคม 2020 (หรือจนกว่าจะเต็มจำนวน 500 ตำแหน่ง)

วันแข่งขัน: 1 – 31 ตุลาคม 2020 

วันส่งผลการแข่งขัน: 1 – 31 ตุลาคม 2020

วันสิ้นสุดกิจกรรม: 31 ตุลาคม 2020

ช่วงเวลาจัดส่งของที่ระลึก: ภายใน 10 วันหลังสิ้นสุดกิจกรรม

Ocean Nursery Challenge Re-Run 2020

ประเภทของกิจกรรม: วิ่งแบบสะสมระยะ

วันเปิดรับสมัคร: วันนี้ – 5 สิงหาคม 2020 (หรือจนกว่าจะเต็มจำนวน 500 ตำแหน่ง)

วันแข่งขัน: 1 – 31 สิงหาคม 2020 

วันส่งผลการแข่งขัน: 1 – 31 สิงหาคม 2020

วันสิ้นสุดกิจกรรม: 31 สิงหาคม 2020

ช่วงเวลาจัดส่งของที่ระลึก: ภายใน 10 วันหลังสิ้นสุดกิจกรรม

Wildlife Nursery Challenge

ประเภทของกิจกรรม: วิ่งแบบสะสมระยะ

วันเปิดรับสมัคร: 6 – 31 ตุลาคม 2019 (หรือจนกว่าจะเต็มจำนวน 2000 ตำแหน่ง)

วันแข่งขัน: 1 – 30 พฤศจิกายน 2019 

วันส่งผลการแข่งขัน: 1 – 30 พฤศจิกายน 2019

วันสิ้นสุดกิจกรรม: 30 พฤศจิกายน 2019

ช่วงเวลาจัดส่งของที่ระลึก: ภายใน 10 วันหลังสิ้นสุดกิจกรรม

Ocean Running Challenge

ประเภทของกิจกรรม: วิ่งแบบสะสมระยะ

วันเปิดรับสมัคร: 6 – 31 สิงหาคม 2019 (หรือจนกว่าจะเต็มจำนวน 2000 ตำแหน่ง)

วันแข่งขัน: 1 – 30 กันยายน 2019 

วันส่งผลการแข่งขัน: 1 – 30 กันยายน 2019

วันสิ้นสุดกิจกรรม: 30 กันยายน 2019

ช่วงเวลาจัดส่งของที่ระลึก: ภายใน 10 วันหลังสิ้นสุดกิจกรรม